ایرانیان

تازه های این بخش ایرانیان

فروشگاه

سهم زنان و مردان از اینترنت و موبایل

نویسنده: احمد اعجازی

سهم زنان و مردان از اینترنت و موبایل

,آمار استفاده از اینترنت در ایران,آمار استفاده کنندگان از اینترنت در ایران,آمار استفاده اینترنت در ایران,آمار استفاده ایرانیان از اینترنت,جدیدترین آمار استفاده از اینترنت در ایران,آمار استفاده از اینترنت,آمار استفاده از اینترنت در جهان,آمار استفاده از اینترنت بانک,آمار استفاده کنندگان اینترنت در جهان,پروژه آمار در مورد استفاده از اینترنت,آمار استفاده کودکان از اینترنت,آمار کاربران اینترنت در جهان,آمار استفاده از موبایل در ایران,آمار استفاده از تلفن همراه در ایران,آمار استفاده از موبایل بانک در ایران,آمار استفاده کنندگان موبایل در ایران,امار استفاده از موبایل,آمار استفاده از سیستم عامل های موبایل

تاریخ انتشار : دوشنبه, 10 آبان 1395

ضریب نفوذ اینترنت در گروه سنی کمتر از ۱۵ سال ۵/١٩ درصد، گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال   ۴/٧٢ درصد، گروه سنی ۲۵ تا ۴۹ سال ۴/۵۵ درصد، گروه سنی ۵۰ تا ۷۴ سال ٨/٢١ درصد و گروه سنی ۷۵ سال و بیشتر ٧/٣ درصد در سال ۹۴ بوده است.

 

در سال گذشته از کل جمعیت شش ساله و بیشتر کشور تعداد ٩/٣۶ میلیون نفر (۵١ درصد) مرد و ۵/٣۵ میلیون نفر (۴٩ درصد) زن بوده‌اند. در دوره مورد نظر کاربران مرد تلفن همراه، رایانه و اینترنت به ترتیب ٨/٣٠ میلیون نفر، ۵/١۵ و ١/١٧ میلیون نفر بوده‌اند. کاربران زن تلفن همراه، رایانه و اینترنت به ترتیب ۶/٢۵ میلیون نفر، ٣/١۴ و ٧/١۵ میلیون نفر بوده و نشان می‌دهد ضریب نفوذ تلفن همراه برای مردان ۵/٨٣ درصد و برای زنان ٧٢ درصد بوده است.

 

ضریب نفوذ رایانه در مردان ١/۴٢ درصد و در زنان ٢/۴٠ درصد و بالاخره ضریب نفوذ اینترنت مردان و زنان به ترتیب ٣/۴۶ و ۴/۴۴ درصد بوده است. همچنین از مجموع کاربران اینترنت شش‌ساله و بیشتر کشور ۵٢ درصد مرد و ۴٨ درصد زن بوده‌اند.

 

در دوره مورد نظر از کل جمعیت شش ساله و بیشتر کشور ضریب نفوذ تلفن همراه در گروه سنی کمتر از ١۵ سال ١/٣۴ درصد، گروه سنی ١۵ تا ٢۴ سال ١/٨٨ درصد، گروه سنی ٢۵ تا ۴٩ سال ٩١ درصد، گروه سنی ۵٠ تا ٧۴ سال ٢/٧٧ درصد و گروه سنی ٧۵ سال و بیشتر ۶/٣٧ درصد بوده است و نشانگر آن است که گروه سنی ٢۵ تا ۴٩ سال (گروهی که عمده شاغلان در آن قرار دارند) بیشترین ضریب نفوذ تلفن همراه را داشته است.

 

همچنین ضریب نفوذ رایانه در گروه سنی کمتر از ١۵ سال ۵/٣٩ درصد، گروه سنی ١۵ تا ٢۴ سال ۶٣ درصد، گروه سنی ٢۵ تا ۴٩ سال ١/۴۴ درصد، گروه سنی ۵٠ تا ٧۴ سال ٨/١٩ درصد و گروه سنی ٧۵ سال و بیشتر ۴/٣ درصد بوده است.

 

ضریب نفوذ اینترنت نیز در گروه سنی کمتر از ١۵ سال ۵/١٩ درصد، گروه سنی ١۵ تا ٢۴ سال    ۴/٧٢ درصد، گروه سنی ٢۵ تا ۴٩ سال ۴/۵۵ درصد، گروه سنی ۵٠ تا ٧۴ سال ٨/٢١ درصد و گروه سنی ٧۵ سال و بیشتر ٧/٣ درصد بوده و بیانگر آن است که گروه سنی ١۵ تا ٢۴ (گروهی که جوانان و اکثر دانشجویان در آن قرار دارند) بیشترین ضریب نفوذ رایانه و اینترنت کشور را داشته است.

 

نظرات کاربران
بدون دیدگاه

مطالب تصادفی

ایستگاه سلامت